Gwarancje

Gwarancja wadialna (przetargowa)

Gwarancja wadialna, nazywana też inaczej przetargową jest jedną z form wadium wnoszonego jako zabezpieczenie przez oferenta w procedurze przetargowej. Gwarancja wadialna zastępuje wadium. Oznacza to, że przedsiębiorca korzystający z gwarancji wadialnej nie musi wnosić zabezpieczenia w pieniądzu, tylko zamiast tego okazuje gwarancję.

W naszej firmie, w określonych przypadkach otrzymasz gwarancję wadialną od ręki, bez badania kondycji finansowej firmy. Taką gwarancją możesz zabezpieczyć wadium do wysokości 100 tyś PLN.

Współpracujemy z wieloma branżami, w szczególności z firmami budowlanymi, sprzątającymi, meblarskimi, agencjami pośrednictwa pracy. Znamy specyfikę i ekosystem wielu branż i dlatego możemy zaproponować Klientom optymalne rozwiązania.

Bezpośredni kontakt: Marcin Kopeć, tel. +48 604 218 324

Gwarancja należytego wykonania umowy

Gwarancja należytego wykonania umowy (kontraktu) to nic innego, jak zapewnienie stabilności wykonania kontraktu polegającego na realizacji usługi bądź dostarczenia towaru. Chodzi w szczególności o wykonanie umowy w terminie oraz zgodnie z ustalonymi parametrami jakościowymi. Korzystanie z takiej gwarancji pomoże Ci w rozwoju Twojej firmy, bo stworzy możliwość realizacji większej ilości kontraktów jednocześnie. W ten sposób możesz zabezpieczyć kontrakty zawarte na podstawie prawa zamówień publicznych oraz pozaustawowe.

Gwarancja ubezpieczeniowa chroni interes Twojego klienta. Daje mu pewność, że jeżeli nie wykonasz należycie swojego zobowiązania, np. nie wykonasz usługi zgodnie ze specyfikacją lub nie dostarczysz na czas towaru, to towarzystwo ubezpieczeń na żądanie Twojego klienta wypłaci mu pieniądze.
Gwarancja należytego wykonania umowy bardzo często łączona jest od razu z gwarancją usunięcia wad i usterek. Jest to tak zwana gwarancja łączona. W ramach jednej umowy, towarzystwo ubezpieczeń zabezpiecza prawidłowe wykonanie kontraktu oraz okres następny (po zakończeniu robót), czyli prawidłowe usunięcie powstałych wad i usterek.

Oto korzyści płynące z posiadania gwarancji należytego wykonania umowy:

większa płynność finansowa przedsiębiorstwa poprzez brak angażowania swoich środków finansowych jako zabezpieczenie kontraktu

za wykonaną pracę (wystawione faktury) otrzymujesz od razu pełną zapłatę. W innym przypadku inwestor (beneficjent gwarancji) potrąca określony w umowie procent z każdej faktury na poczet zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu

większa wiarygodność wobec partnerów biznesowych. Zabezpieczając kontrakt gwarancją ubezpieczeniową dajesz czytelny sygnał swoim klientom, że Twoja firma posiada stabilną sytuację finansową.

Najczęściej spotykane na polskim rynku zabezpieczenie waha się od 2% do 10% wysokości kontraktu. Do zabezpieczenia większości gwarancji wystarczy wyłącznie weksel własny in blanco. Innymi akceptowanymi rodzajami zabezpieczeń są m.in.: kaucja pieniężna, blokada środków na rachunku bankowym.

Nasze gwarancje otworzą Ci drzwi do nowych kontraktów. Będziemy wspierać rozwój Twojej firmy. Zapraszamy do współpracy.

Bezpośredni kontakt: Marcin Kopeć, tel.+48 604 218 324

Gwarancja usunięcia wad i usterek

Gwarancja usunięcia wad i usterek to forma zabezpieczenia wymagana przy różnego rodzaju kontraktach. Zaczyna działać z momentem wykonania umowy. W przypadku robót budowlanych zaczyna działać w momencie podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru i działa tak długo, jak wykonawca udzielił zamawiającemu (beneficjentowi) gwarancji jakości. Te okresy w praktyce są coraz dłuższe i w branży budowlanej możemy spotkać nawet sześcioletnie.

W ten sposób możesz zabezpieczyć kontrakty zawarte na podstawie Prawa Zamówień publicznych oraz pozaustawowe.

Suma gwarancyjna odpowiada kwocie przeznaczonej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i usterki i zwykle stanowi 30% zabezpieczenia dobrego wykonania kontraktu.

Oto korzyści płynące z posiadania gwarancji należytego wykonania umowy:

  • większa płynność finansowa przedsiębiorstwa poprzez brak angażowania swoich środków finansowych jako zabezpieczenie kontraktu
  • większa wiarygodność wobec partnerów biznesowych. Zabezpieczając kontrakt gwarancją ubezpieczeniową dajesz czytelny sygnał swoim klientom, że Twoja firma posiada stabilną sytuację finansową.

Nasze gwarancje otworzą Ci drzwi do nowych kontraktów. Będziemy wspierać rozwój Twojej firmy. Zapraszamy do współpracy.

Bezpośredni kontakt: Marcin Kopeć, tel.+48 604 218 324